Рачуноводство

Штампа

 

Служба Рачуноводства припрема предлог финансијског плана и предлоге периодичних извештаја, годишњег обрачуна и других извештаја о финансијском пословању Факултета; прати све финансијске прописе и контролише законито и ажурно вођење књиговодствених и рачуноводствених послова; прати и анализира приходе Факултета по свим основама и учествује у изради планова прихода и расхода Факултета; прати и анализира извршење финансијског плана Факултета; припрема периодичне и годишње финансијске извештаје у вези научно-истраживачког рада; прати финансијску реализацију уговора из области научно-истраживачке делатности Факултета и реализацију финансијких планова пројеката; стара се о извршењу одлука органа управљања које су материјално-финансијског карактера; обавља и друге послове који су одређени прописима из области материјално-финансијског пословања.

Тел: (+381 36) 515 00 22

Шеф рачуноводства: Драгана Жупац

Службеник за јавне набавке: Тијана Стаменић Алексић

Књиговођа контиста: Лидија Ђукић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker