Секретар

Штампа

 

Секретар Факултета руководи радом ваннаставне (административно-техничке) јединице Факултета; организује извршавање послова из делокруга рада административно-техничке јединице Факултета; прати законе и друге прописе из области образовања и са њима благовремено упознаје декана Факултета; припрема предлоге правилника, одлука, закључака и других аката које доноси декан, као орган пословођења Факултета; припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делокруга образовног рада Факултета, који се достављају надлежном министарству за просвету и науку; пружа стручну помоћ продекану за наставу у решавању студентских захтева; припрема седнице органа управљања; учествује у изради општих аката Факултета; спроводи поступак по конкурсу за избор наставника и сарадника и припрема седнице Изборног већа Факултета; припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делокруга рада Факултета који се достављају надлежним органима и институцијама; стара се о припреми и одржавању седница органа Факултета, стручних органа и других тела Факултета; по овлашћењу декана заступа Факултет пред судовима и другим државним органима, обједињује рад стручних служби Факултета и рад свих ненаставних радника, прати законе и друге прописе и са њима усаглашава општа акта Факултета; обавља и друге послове из делокруга рада административно-техничке јединице Факултета, а који су одређени законом, Статутом и другим општим актима Факултета.

Тел: (+381 36) 515 00 26

Секретар Факултета: Иван Симоновић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker