Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја


На основу позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања, асистенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи заједно са деканом факултета, Наташа Ђорђевић и Данијела Дуркалић учествују у реализацији пројекта "ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА", интегрална и интердисциплинарна истраживања (период 2011-2018).

Пројекат се састоји од три подпројеката:

 1. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ
 2. УРБАНА И ПЕРИУРБАНА ПОЉОПРИВРЕДА У  МЕТРОПОЛИТЕНСКОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАД-НОВИ САД
 3. ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У КАРПАТСКОЈ ОБЛАСТИ

Задаци пројекта су следећи:

 1. Развој туризма заснованог, првенствено, на природним вредностима Подручја, укључујући рурални туризам,
 2. Нове технологије у коришћењу биомасе за производњу енергије и њихова економска оправданост,
 3. Рекултивација пољопривредног земљишта деградираног рударским активностима у Колубарском лигнитском басену,
 4. Утицај мелиорационих система на побољшање организационих, техничко – технолошких, еколошких и економских услова производње на газдинствима,
 5. Органска производња жита, индустријског и зачинског биља у циљу стварања робних марки кроз модел вертикалног удруживања,
 6. Производњатрадиционалнихпроизвода од млека,
 7. Интегрална производња и прерада лековитог биља, шумског/гајеног воћа и грожђа,
 8. Развој туризма заснованог на природним и културно-историјским вредностима Подручја.

Пројекат финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, а евиденциони број пројекта је 46006. НИО координатор пројекта: Институт за економику пољопривреде, Београд.

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде


Факултет за хотелијерство и туризам је по основу расписаног Конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2017. године добио пројекат под називом: „Оснаживање привредника у пољопривреди и туризму анализом навика потрошача пољопривредних производа и испитивањем квалитета и безбедности.

Општи циљ пројекта јеустановљење стања и потреба ММСПП у циљу подизања конкурентности домаћих пољопривредних и прехрамбених производа на тржишту анализом навика потрошаћа и испитивањем квалитета и безбедности пољопривредних производа.

Циљну групу чини 50 хотелијера, ресторатера, етно села, сеоска туристичка домаћинства, као потрошачи пољопривредних производа. Другу групу чини 100 пољопривредних произвођача са територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева (углавном пољопривредна газдинства и поједина предузећа/предузетници прерађивачи).

Сарадници и индиректни корисници су локалне самоуправе општине Врњачке Бање, Краљева и Трстеника, Пољопривредне стручне службе, Заводи за јавно здравље и Развојна академија пољопривреде Србије.

Очекивани резултати пројекта:

 • Утврђивање квалитета пољопривредних производа и намирница;
 • Стандардизовање квалитета пољопривредних производа и намирница;
 • Утврђивање навика потрошача и јачање свести о значају здраве хране;
 • Препознатљивост територије општина Врњачка Бања, Трстеника и града Краљева као туристчке дестинације са квалитетном понудом хране и пића;
 • Едукован стручни кадар спреман да одговори на савремене тенденције у производњи хране, пића и понуди туристичких услуга;
 • Постизање синергијског ефекта удруживањем регионалних носилаца пољопривредног и туристичког развоја са циљем афирмације одрживе пољопривреде и туризма;
 • Унапређење имиџа подручја Врњачке Бање, Трстеника и Краљева као туристичке дестинације.

Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама


У складу са одлуком о избору пројеката на основу Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се суфинансирају у оквиру програмске активности "Развој високог образовања" број 612-00-01968/2017-06 од 30.11.2017. године, на Факултету за Хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи реализује се пројекат "Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама". Период реализације пројекта је пет месеци, од 5.12.2017. године до 5.5.2018. године.

Настава језика струке и науке на терцијарном нивоу образовања првенствено доприноси развијању лингвистичких компетенција студената, а истовремено је и корисни медијум за оснаживање стручних знања и електронске писмености. Пошто је основни циљ наставе енглеског језика оспособљавање студената да адекватно функционишу у циљној ситуацији, будућем пословном окружењу у области здравстеног туризма, она мора бити добро осмишљена и у сагласности са реалним потребама. Стога је информације о потребама за учењем језика неопходно добити из различитих извора: од стручњака из наставно-научних области у фокусу студија и шире друштвене заједнице, првенствено релевантних привредних субјеката. Анализа добијених података омогућава доношење информисаних одлука значајних за реализацију два основна циља пројекта: унапређење курикулума наставних предмета Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 и креирање наставних материјала, будући да тренутно постоји недостатак учила из домена енглеског језика који би одговарао потребама овог студијског програма. Отуда је публиковање уџбеника чији садржај тематски кореспондира са областима науке и струке у домену здравственог туризма један од главних резултата пројекта.  

Руководилац пројекта: др Александра Радовановић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker