Издавачка делатност Факултета обухвата издавање: уџбеника – основних и помоћних, скрипти, монографских публикација, серијских публикација, зборника радова са научних скупова и конференција, резултате истраживања и друге публикације намењене образовном, научном и стручном раду.
Издавачку делатност на Факултету спроводе:

  • декан Факултета;
  • Наставно-научно веће;
  • Комисија за издавачку делатност.
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker