Комисија за обезбеђење квалитета

 

У циљу праћења, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је образовао Комисију за обезбеђење квалитета као стручно и саветодавно тело Наставно-научног већа у области обезбеђења квалитета, и то у следећем саставу: проф.др Данко Милашиновић, проф.др Смиљка Исаковић, доц.др Снежана Милићевић, доц.др Дарко Димитровски, др Александра Радовановић, Невена Васовић, Радован Крљар и представници студената Борис Ајдуковић и Сузана Медаровић. За председника Комисије именован је проф.др Данко Милашиновић, а за секретара Комисије именована је Невена Васовић.
Надлежности Комисије за обезбеђење квалитета се одређују Правилником о обезбеђењу квалитета, а то су:
1. припрема предлог Стратегије за обезбеђење квалитета и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије;
2. промовише изградњу културе квалитета на Факултету;
3. припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање;
4. планира и припрема активности везане за праћење, управљање и контролу квалитета на Факултету, према годишњем плану рада;
5. разматра извештаје о редовном самовредновању Факултета;
6. подноси извештај Наставно-научном већу о стању у области квалитета, најмање једном годишње;
7. предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим областима;
8. предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом;
9. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета ипредлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета;
10. образује радна тела Комисије, у складу са пословником о раду Комисије;
11. доноси пословник о своме раду;
12. обавља и друге послове од значаја за унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Комисија за обезбеђење квалитета је у школској 2013/14 години усвојила следећа документа:
1. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитетана Факултету захотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за период од 3 године, којим се ближе утврђују циљеви, мере и активности које ће се предузети за правовремено остварење очекиваних резултата.
2. Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, којим се уређује начин припреме, вођење седница, начин рада и одлучивања Комисије за обезбеђење квалитета и њених радних тела, као и друга питања од значаја за рад Комисије за обезбеђење квалитета.
3. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета у коме је приказано стање у области квалитета на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Извештај комисије за обезбеђење квалитета можете преузети ОВДЕ.

   Извештај о стању у области квалитета за школску 2014/2015-ту годину

   Извештај о стању у области квалитета за школску 2015/2016-ту годину

   Извештај о самовредновању

Филозофија пословања нашег Факултета

Саставни део филозофије пословања Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (у даљем тексту: Факултет) се, између осталог, односи и на обезбеђење квалитета свих елемената наставног процеса и пратећих делатности Факултета јер квалитет наставног процеса треба да обезбеди ефикасно студирање, висок ниво знања свршених студената па тако и висок ниво дипломе стечене на Факултету.

Како би се пратио, контролисао и обезбедио квалитет, Факултет образује Комисију за обезбеђење квалитета а неке од надлежности ове Комисије су:  праћење квалитета свих делатности Факултета прикупљањем и анализирањем података о нивоу испуњених стандарда квалитета; предлагање мера за побољшање квалитета; вршење процеса самовредновања високошколске установе и разматрање података анкета које се односе на област самовредновања, обједињавање и анализирање тих података, подношење извештаја о резултатима самовредновања итд.

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз континуирано праћење циљева, структуре, радног оптерећења студената као и кроз прикупљање повратних информација о квалитету програма од дипломираних студената Факултета.
Квалитет наставног процеса обезбеђује се материјалним средствима, квалитетним курикулумима, професионалним радом наставног особља и савременим методама наставе.
Квалитет научноистраживачког рада се унапређује перманентним подстицањем, обезбеђењу услова и праћењем резултата ове врсте активности наставно-научног кадра на Факултету.
Квалитет студената се може обезбедити селекцијом студената приликом уписа на Факултет, оцењивањем у току наставног процеса, континуираним праћењем постигнутих резулатата студената током наставног процеса и предузимањем одговарајућих мера у циљу отклањања уочених пропуста.

Поред већ споменутих области обухваћених процесом обезбеђења квалитета, важно је нагласити још и неопходност обезбеђења квалитета: уџбеника и литературе; управљања и наставне подршке; простора и опреме; финансирања итд.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker